PORTFOLIO > STRAVINSKY REIMAGINED

Directed and Choreographed by Jennifer Webber

Baryshnikov Arts Center Gala Performance| New York, NY | 2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Baryshnikov Arts Center Gala Performance| NYC | 2022

Director and Choreographer: Jennifer Webber


Photos: DJ Boo
Yael Lubetzky